Palco intero 25 - Palco ridotto 20
Tribuna 16 - Tribuna ridotto 13
.Pagano ridotto i bambini da 2 a 8 anni